Vem lyssnar när du inte är nöjd med vården?

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Kraven har kommit till uttryck i olika lagbestämmelser och innebär främst att patienten

Om du anser att du blivit felbehandlad eller att hälso- och sjukvården inte levt upp till dessa krav, finns det olika möjligheter att få dina klagomål prövade.

 

 

Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd

HSAN Teknologgatan 8c Stockholm tel.08-786 99 00

_________________________________________________________________________________________________

 

 

BESLUT                            

 

Datum                                                Beteckning

2005-12-12                         HSAN 1073/05:A5

                     

 

 

 

ANMÄLARE

Catarina

ANMÄLDa

legitimerade läkaren Per Kvinnokliniken, Borås lasarett, 501 82 Borås

 

legitimerade läkaren Thomas, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitets­sjukhuset, 413 45 Göteborg

 

legitimerade läkaren Kåre, Gyn.mottagningen, Kungälvs sjukhus,

443 83 Kungälv

 

överläkarna Maud och Anna, Gyn.kliniken, Lundby sjukhus, 417 17 Göteborg

 

legitimerade läkaren Lena, Gyn.kliniken, Krokslätts vårdcentral,

431 02 Mölndal

SAKEN

information om komplikationsrisker vid hysterektomi m.m.

___________

 

ANMÄLAN

 

Catarina  har den 14 april 2005 anmält Per, Thomas, Kåre, Maud, Anna och Lena  för felbehandling. Hon har i anmälan och kompletterande skrivelser uppgett bl.a. följande.

 

Eftersom hon misstänkte sig ha hereditet för livmodercancer och besvärades av kraf­tiga menstruationer övervägde hon att låta avlägsna livmodern. Per försäk­rade att ett sådant ingrepp inte skulle ha några hormonella konsekvenser, vilket Thomas senare bekräftade. Hon beslutade därför att genomgå operationen, som utfördes av Kaare. Denne försäkrade att ingreppet varit komplika­tionsfritt, men omkring en månad senare utvecklades olika somatiska förändringar. Hennes bröst och hud förlorade sin spänst, muskler ersattes av fett och hon drabba­des av sömnsvårigheter. Hon blev dessutom alltmer förtvivlad och deprimerad. Kåre försäkrade att besvären uppstått eftersom kroppen ställde om sig efter det stora ingreppet samt uppgav att man inte kunde informera om denna typ av komplikationer, eftersom ingen då skulle våga att operera sig och allt har biverk­ningar. Hon blev alltmer deprimerad och uppsökte Maud, som vidhöll att operationen inte kunde ha medfört besvären. Vid ultraljudsundersökning kunde hon emellertid endast hitta höger äggstock, men hormonnivåerna var normala. Vid åter­besök bekräftade Anna fynden och sedermera remitterades hon till Lena, som konstaterade att äggstockarna uppenbarligen inte fungerade. Lena beklagade att hon under lång tid inte erhållit hormonersättning. Hon kon­taktade ytterligare en läkare som förklarade att orsaken till besvären kunde vara att äggstockarnas cirkulation skadats under operationen och föreslog hormonbehandling. När hon framförde önskemål om sådan ordination och remittering avböjde Lena begäran. Hon har senare insett att även behandling med testosteron var indi­cerad, på grund av hennes nästan obefintliga sexlust sedan operationen. Per, Thomas och Kåre borde ha informerats om vilka komplikatio­ner som var förknippade med operationen. Maud, Anna och Lena borde ha ombesörjt adekvat medicinering och remitterat henne till spe­cialist med anledning av de besvär hon drabbats av. Hennes livskvalitet har påverkats av det inträffade. – Catarina har yrkat ekonomisk ersättning.

BEDÖMNING

Ansvarsnämnden kan inte pröva frågor som rör ekonomisk ersättning.

 

Enligt 5 kap. 5 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område kan frågan om disciplinpåföljd prövas endast om den som avses med anmä­lan har underrättats om denna inom två år efter den påstådda förseelsen. Per har inte kun­nat underrättas om anmälan inom föreskriven tid. Anmälan mot honom kan därför inte prövas. Thomas , som deltog i handläggningen den 24 april 2003, delgavs anmälan den 26 april 2005. Frågan om ansvar har således förfallit även beträffande Thomas.

 

Anmälan kan inte leda till disciplinpåföljd.

BESLUT

Ansvarsnämnden prövar inte yrkandet om ekonomisk ersättning.

 

Ansvarsnämnden prövar inte anmälan mot Per och Thomas

 

Ansvarsnämnden lämnar anmälan i övrigt utan åtgärd.

 

 

Detta beslut har fattats av Lars-Åke Johnsson, ordförande, ombudsmannen Liza di Paolo Sandberg, legitimerade tandläkaren Leif Leisnert, biomedicinska analytikern Ewa Ericson, f.d. landstingsrådet Anders Senestad, f.d. riksdagsledamoten Sigge Godin samt landstingsrådet Sören Bergqvist.. Föredragande har varit professor em. Marc Bygdeman, sakkunnig hos ansvarsnämnden i ärenden rörande obstetrik och gynekologi.

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

BESLUT                            

 

Datum                                                Beteckning

1998-11-25                         HSAN 468/98:B5

                                           

 

ANMÄLARE

Siv

ANMÄLDA

legitimerade läkaren Marianne, Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg

 

överläkaren Mats, Enheten för Gynekologi, samma adress

 

 

SAKEN

 

omfattningen av gynekologisk operation

________________

BAKGRUND

Siv , född den 15 april 1950, remitterades till kvinnokliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för hysterektomi (borttagande av livmoder) på grund av myom. Vid kvinnokliniken utfördes en vetenskaplig studie av patienter som skulle genomgå hysterektomi. Studien omfattade dels en grupp patienter, där patienten tillät randomi­sering (indelning i slumpmässiga grupper) till att antingen behålla äggstockarna eller att inte behålla dem, dels en grupp där patienten fick vara med och bestämma hur omfattande ingreppet skulle bli. Siv träffade den läkare som hade hand om under­sökningen och fick information om den. Hon accepterade att delta i den grupp där patienten är med och bestämmer ingreppets omfattning. Siv lades in några dagar senare och fick träffa Marianne, som var patientansvarig läkare för henne. Av journalen framgår att man kommit överens om att enbart hysterektomi skulle utföras. Siv  hade därefter ett samtal med överläkaren Mats före operationen. Marianne  opererade Siv  den 25 september 1997. Vid ingreppet togs inte bara livmodern bort utan även äggstockarna, trots att de var helt normala.

 

 

ANMÄLAN

 

Siv  har anmält Marianne  och Mats  för att hennes äggstockar togs bort vid operationen. Hon har uppgett bl.a. följande.

 

En läkare på mödravårdscentralen i Askim hade hösten 1996 remitterat henne till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för bortopererande av hennes livmoder på grund av att den hade förstorats. Hon hade vid samtal med läkaren varit mycket bestämd och sagt att endast livmoder och livmodertapp fick opereras bort, men att därutöver inget mera fick tas bort vid ingreppet. När hon kom till sjukhuset diskuterades det om man även kunde ta bort äggstockarna vid operationen. Hon fick information om för- och nackdelar med att dessa togs bort. När hon samtalade med Marianne, som var ansvarig läkare för operationen av henne, bestämde de att äggstockarna skulle lämnas kvar vid ingreppet, om de inte hade sjukliga förändringar. På operationsdagen fick hon samtala med överläkaren Mats. Han presenterade sig så dåligt att hon inte förstod vem hon talade med. Vid samtalet talade han om allmänna saker som var utan intresse för henne.

 

När hon vaknade upp efter operationen så blev hon vid ronden underrättad om att även hennes äggstockar hade opererats bort. Hon fick också veta att hennes ägg­stockar hade varit felfria och att de hade opererats bort av misstag. Mats  har efter operationen påstått att hon skulle ha gått med på randomisering beträffande borttagande av äggstockarna. Hans påstående är helt felaktigt. Det är uteslutet att

hon gått med på detta. Hon ansåg, att hon skulle ha glädje av sina äggstockar ännu i många år, inte minst i hormonellt hänseende. Mats  påstod också felaktigt att hennes äggstockar varit något förstorade och att det var bra att de hade tagits bort.

 

UTREDNING

 

Ansvarsnämnden har tagit del av Sivs patientjournal och hämtat in yttranden av Marianne  och Mats. De har uppgett bl.a. följande.

 

Marianne

 

Undertecknad tjänstgör som utbildningsläkarekvinnokliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag träffade Siv  första gången vid inskriv­ningstillfället den 24 september 1997 tillsammans med en medicine kandidat. Tillsammans undersökte vi patienten, därefter redogjorde jag för den studie som patienten redan veckan innan gett sitt samtycke att delta i. Studien handlar om att undersöka äggstockarnas betydelse hos kvinnor som ska genomgå en bort­operation av livmodern. Kvinnorna delas in i två grupper, den ena där patien­terna själva bestämmer efter egen övertygelse om hon vill eller inte vill behålla sina äggstockar. Den andra gruppen består av de kvinnor som inte har någon bestämd uppfattning och dessa randomiseras till att antingen behålla eller inte behålla sina äggstockar.

 

Patienten och jag samtalade länge och kom överens om att patienten ville be­hålla sina äggstockar såvida man ej såg några sjukliga förändringar på dessa i samband med operationen. Jag upplevde att vår kontakt som mycket god. Vid detta tillfälle visste jag inte att jag skulle operera patienten.

 

Därefter mötte jag Doc Mats  (ansvarig handledare för denna studie) och jag berättade att patienten ville ingå i den grupp som behåller sina äggstockar. Doc  meddelade att han själv ville prata med patienten. Enligt Doc. diskuterade man detta ytterligare och kom överens om att patienten skulle ingå

i den grupp som randomiserades. Pat blev lottad att ingå i den grupp där ägg­stockarna bortopereras.

 

Dr Beritl, färdig gynekolog, och jag tjänstgjorde på samma avdelning. Vi blev informerade om att äggstockarna skulle bortopereras precis före opera­tionen. Tillsammans opererade Dr  och jag patienten så som Doc  hade bestämt, det vill säga vi opererade bort äggstockarna. Vid återbesöket be­rättade patienten att hon inte uppfattat Doc  som ytterst ansvarig läkare utan snarare som laboratoriepersonal.

 

Då undertecknad är ST-läkare och under utbildning, ifrågasatte jag tyvärr inte överordnads beslut vid detta tillfälle. Operationen, en av de första livmoder­operationerna jag utförde gjordes med assistans av en erfaren kollega. Jag emotsätter mig anmälan då jag handlat enligt överordnads beslut.

 

Mats

 

Undertecknad har bistått dr Adel  och dr Gunnar  vid plan­läggningen av så kallad profylaktisk ooforektomistudie. Inför inskrivning av patienten Siv på Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhus den     24/9-97 blev undertecknad informerad av Adel  om att patienten Siv  accepterat att deltaga i studien. Undertecknad ombads ombesörja randomi­seringsproceduren. Därvid erhöll undertecknad information om var randomi­seringskuverten fanns tillgängliga och även en nyckel för att komma åt be­skrivna randomiseringskuvert. Orsaken till att dr Adel  frågade underteck­nad var att både dr Adel och till projektet knuten forskningssköterska ej

var i tjänst den dag patienten skulle skrivas in.

Undertecknad var under intryck att patienten accepterat att deltaga i studien och även diskuterat randomisering. Undertecknad talade med patienten på avdelning 67. Min minnesbild från samtalet är att patienten visade ett begränsat intresse för den information jag gav. Jag informerade patienten i enlighet med den skriftliga information som ges till samtliga patienter som accepterar att deltaga i studien. Jag informerade också om de praktiska konsekvenserna av att patienten accep­terat att deltaga i studien. Min minnesbild är att patienten accepterade min infor­mation och även accepterade att bli randomiserad.

 

Efter att jag randomiserat patienten genom att dra ett kuvert enligt ovan in­formerade jag patientens läkare dr Marianne om resultatet av rando­miseringen som således utföll så att patienten skulle genomgå profylaktisk ooforekonii (operativt avlägsnande av äggstockarna).

 

Dagen efter operationen samtalade jag ånyo kort med patienten. Min minnes-

bild är att patienten ånyo visade ett begränsat intresse för samtalet med under­tecknad. Något ifrågasättande av omhändertagandet från patientens sida upp­levde jag inte.

 

Jag beklagar att jag vid mina samtal med patienten Siv  inte på ett adekvat sätt lyckats med att informera om studien och dess uppläggning. Självklart har patienten rätt att när som helst avstå från fortsatt deltagande i en studie av denna typ. Det är givetvis min uppgift att upptäcka eventuella tveksamheter eller bris­ter i förståelsen för studieupplägget hos patienten.

 

Mats har gjort följande tillägg till sitt yttrande.

 

1. Vid samtal med patienten före operationen upplevde jag att patienten inte var speciellt intresserad av att tala med mig. Förutom att presentera mig med namn och funktion beskrev jag vid mitt samtal bakgrunden till den studie som patien­ten redan tidigare blivit informerad om.

2. Efter mitt samtal med patienten före operationen var jag tyvärr av den upp­fattningen att patienten accepterat att deltaga i studien och därvid även accep­terat att deltaga i den studiegrupp som blev randomiserad till oophorectomi respektive kvarlämnande av ovarierna. Såsom jag beskrivit i tidigare yttrande informerade jag doktor Marianne om denna min uppfattning.

3. Jag samtalade även med patienten efter operationen. Jag informerades inför samtalet av Berit, som var avdelningsansvarig läkare, om operationen. Även vid detta samtal är min minnesbild att patienten var relativt ointresserad

av att samtala med mig.

BEDÖMNING

Det samtal som Mats hade med Siv har inte dokumenterats i patientjour­nalen. Det kan således ifrågasättas om Siv  förstått den information som lämnades om operationens omfattning och om hon verkligen ändrat sig och önskade ingå i gruppen för randomisering. Genom att underlåta att dokumentera samtalet och inte förvissa sig om att Siv förstått informationen har Mats av oaktsamhet åsidosatt sin åligganden i yrkesutövningen. Felet är varken ringa eller ursäktligt och bör medföra disciplinpåföljd i form av en erinran.

 

Marianne hade kommit överens med Siv om operationens omfattning. Det hade därför varit önskvärt att hon - efter sin överordnades besked att Siv ändrat sig och accepterat att bli randomiserad till att få äggstockarna borttagna - förvissat sig om att så var fallet och dokumenterat detta. Det finns dock inte tillräckliga skäl för att ålägga Marianne disciplinpåföljd.

BESLUT

Ansvarsnämnden ålägger - med stöd av 4 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område - Mats en erinran och lämnar anmälan i övrigt utan åtgärd.

 

 

Detta beslut har fattats av Lars-Åke Johnsson, ordförande, hälso- och sjukvårds­direktören Peter Baeckström, ombudsmannen Ewa Östlund Henschen, docenten Folke Lithner, biomedicinska analytikern Ewa Ericson, riksdagsledamoten Lennart Klockare, f.d. riksdagsledamöterna Gullan Lindblad och Sigge Godin samt skötaren Sören Bergqvist. Föredragande har varit professorn Marc Bygdeman, sakkunnig hos ansvarsnämnden i ärenden rörande obstetrik och gynekologi.

 

 

 

 

 

 


 

BESLUT                            

 

Datum                                                Beteckning

2005-01-31                           HSAN 1849/04:A6 

 

 

ANMÄLARE

Kerstin

ANMÄLDa

specialistläkaren xx och sektionschefen xx,

Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86  Stockholm

SAKEN

gynekologisk operation

___________

ANMÄLAN

Kerstin, född 1952, har anmält xx och xx för felbehandling. Hon har i uppgett bl.a. följande.

 

Den 26 januari 2004 drabbades jag av en operationsskada på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Orsaken till operationen var en cysta på ena äggstocken. Cystan, inklusive äggstock, avlägsnades genom laparoskopi. Urinblåsan skadades när gynekolog xxx, enligt hennes uppgift, skulle koagulera blodkärlen. Knappt två dygn senare gick det hål rakt igenom urinblåsan, varvid stora smärtor uppstod och urin läckte ut i bukhålan. Efter att ha förts med ambulans till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge under eftermiddagen dröjde det till påföljande förmiddag innan läkare kunde konstatera vad mina buksmärtor och min feber berodde på. Skadan konstaterades med hjälp av undersökning med cytoskop, då ett cirka en centimeter stort hål på urinblåsans botten upptäcktes. Ny operation, denna genom öppen kirurgi, utfördes och urinblåsan lappades och syddes ihop. Det har nu gått fem månader - - - och jag är fortfarande inte helt återställd. Jag känner inte att urinblåsan börjar bli full förrän den redan är överfylld och jag har svårigheter att tömma blåsan. I samband med att urinblåsan gick sönder drabbades jag av tarmstopp - - -. Tarmarna fungerar fortfarande inte normalt utan jag vaknar flera timmar i förtid på morgonen av att tarminnehållet tränger på. Jag har problem med omväxlande förstoppning och diarréer samt får ofta plötsliga buksmärtor direkt efter att jag har ätit något. Jag minskade i vikt i samband med skadan och har nu svårigheter med att bibehålla uppnådd kroppsvikt på 54 kg. Jag är 170 cm lång. 

 

 

Eftersom jag anser att rutinerna på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, både före och efter operationen - - - är under all kritik - - -. En tid efter att sjukhuset mottagit remissen kom det en kallelse till operation. Min omedelbara reaktion blev att jag ville bromsa. Jag ringde därför till gynekologiska mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och bad att få veta vilken bedömning berörd läkare hade gjort. Jag kom inte i kontakt med någon läkare - - -. Jag fick därför inte reda på hur stor risken för eventuell cancer var i mitt fall, eftersom det var just can­cerrisken och inget annat som kunde motivera mig till operation. Däremot fick jag veta att det var xxx som hade bedömt att cystan skulle tas bort. Operationen - - - var planerad till den 26 januari och det var xxx som skulle operera mig. Jag ombads att infinna mig på sjukhuset för inskrivning veckan innan. Eftersom det inte gick att få behövliga fakta per telefon trodde jag att jag skulle få träffa xxx vid inskrivningsbesöket. När jag infann mig för inskrivning insåg jag att jag inte alls skulle få prata med opererande läkare och inte med någon annan läkare heller. Jag bad därför särskilt om att få träffa en läkare. Jag fick träffa gynekolog - - - som tog ett nytt ultraljud på min egen begäran. Vid ultra­ljudsundersökningen framgick det att cystan inte hade blivit större men - - - [var] ändå var bra att ta bort den för att den annars kunde orsaka problem senare i livet. På vilket sätt det kunde bli problem i framtiden fick jag inte reda på och jag orkade heller inte ställa fler frågor. Om jag hade informerats om att risken för en skada var stor skulle jag naturligtvis aldrig ha låtit ta bort cystan, utan väntat med det till den dag jag eventuellt fick problem.

 

Min oro stegrades - - - av att jag då fick veta att - - - operationen skulle utföras av xxx - - -. Även om det naturligtvis kändes skönt att cystan skulle tas bort kände jag mig inte lugn och trygg - - -. Efter operationen - - - och före hemgång - - - fick jag ett A4-ark, där det stod att din läkare har telefontid varje fredag, samt att "föranmälan är nödvändig dagen innan mellan kl. 09.00-11.00". Vid bl.a. buksmärtor ombads patienten ringa till gynakuten eller gynavdelning K 67. När jag onsdagen den 28 januari - - - låg ensam hemma med sprucken urinblåsa hade jag med andra ord ingen möjlighet att komma i direktkontakt med min läkare. - - - Redan när jag vaknade på morgonen den 28 januari kände jag urinträngningar. Jag ringde därför till Vårdcentralen - - - . Den sjuksköterska som jag fick prata med uppmanade mig att försöka hålla urinen i blåsan under minst 4 timmar och därefter komma till vårdcentralen för provtagning och odling av urinen. Efter 2½ timme var urinträngningarna så kraftiga och smärtsamma att jag besökte toaletten. Vid försök att tömma blåsan kom det först inte ut någon urin alls. Efter att först ha slappnat av och därefter krystat rejält, sprack blåsan. Smärtan var outhärdlig och det svartnade för ögonen. Jag föll ihop på badrumsgolvet och efter en stund lyckades jag - - - krypa till närmsta telefon. Eftersom jag hade buksmärtor och även feber följde jag instruktionerna på A4-pappret och ringde först till gynakuten. Jag hade svårt att prata utan att sluddra, så situationen kändes inte särskilt trygg. Den som svarade i telefonen - - - sa att det nog var bäst att jag kom dit så att de fick titta på mig. Jag svarade att jag inte var kapabel att ta mig någonstans p g a smärtan. Jag fick då rådet att ringa 112. Direkt efter telefonsamtalet till gynakuten ringde jag därför efter ambulans. Morgonen därpå - - - kom xxx till min säng och sa att orsaken till det inträffade var att äggstocken hade suttit så nära urinblåsan, att vävnad på blåsans ytskikt hade skadats när xxx skulle "bränna ihop" blodkärlen. På utskrivningsdagen den 6 februari bad jag om kopior av samtliga journalanteckningar - - - I början av april kom ett utdrag av journalanteckningarna till­sammans med ett brev från xxx - - -. I brevet skriver xxx bl.a. att: "laparoskopi ger en förstöringsgrad med närmare 10 gånger". Jag antar att xxx menar att laparoskopi ger en förstoringsgrad med närmare 10 gånger, och att det betyder att anatomin lätt går att urskilja - - - . xxx skriver också: "att skadan på blåsan i samband med operationen är att betrakta som en komplikation" samt: "Vid genomläsning av operationsberättelsen ifrån den 29 janu­ari 2004 så framkommer det att skadan var motsvarande bakväggen av blåsan". I det bifogade brevet skriver xxx också att problemet med "sammanväxningarna löstes med hjälp av bipolär diatermi", men operationsberättelsen ger mig inte uppfattningen att sammanväxningarna var den direkta orsaken till skadan. Av journalanteckningarna framgår bland annat att xxx inte hade några svårigheter att urskilja min anatomi vid själva ingreppet.

 

Sedan skadan inträffade har jag sökt information om diatermi. I boken Teknik i praktisk sjukvård av Bertil Jacobson skriver Jacobson om teknik som åstadkommer onödigt stor brännskada då diatermiströmmen huvudsakligen koncentreras till omgivande delar och inte till det kärl som ska koaguleras. Exakt vilken teknik xxx använde sig av och hur hon hanterade instrumenten för att undvika brännskada framkommer inte av operationsberättelsen. Jag kan förstå att mindre, ytliga brännskador kan uppstå på omkringliggande vävnad vid diatermi, men det är anmärkningsvärt att xxx anser att en cirka en centimeter stor perforering i blåsbotten är en komplikation. Jag anser därför att det jag har drabbats av är en skada och ingen komplikation och jag anser också att läkaren inte har gjort vad hon har kunnat för att förhindra att elströmmen tog en oönskad väg genom att hantera instrumenten på ett felak­tigt sätt. Perforationen upptäcktes genom undersökning av blåsbotten med hjälp av cystoskop. Det är an­märkningsvärt att skadan upptäcktes först dagen efter att jag blev inlagd på Karolinska Universitetssjukhuset. Eftersom perforationen mätte cirka en centimeter inuti blåsan undrar jag hur stor skadan var på urinblåsans utsida och varför det inte gjordes någon undersökning med hjälp av cystoskop redan samma dag som jag anlände med ambulans till sjukhuset? I journalanteckningarna finns kontrollerbara sakfel. Jag sade t.ex. vid upprepade tillfällen att blåsan sprack efter att jag hade hållit kvar urinen under 2½ timmes tid. I journalen står det att den sprack efter 4 timmar.

 

Även i ett tidigare brev från xxx, daterat 040319, finns sakfel. Där skriver xxx bl.a. att: ”Effekten av en nekros uppträder först 3-4 dagar efter operationen vil­ket var det som hände i Ditt fall.” Eftersom urinblåsan - - - sprack redan efter knappt två dygn ser jag det som ytterligare ett bevis på oaktsamhet med de kirurgiska instrumenten. Det bevi­sar att en mer djupgående nekros uppstod än vad som annars är vanligt när en läkare har varit oakt­sam. Med andra ord, så "brände" xxx på rejält! Personskadereglering AB har beslutat att ge mig både ersättning för inkomstförlust samt ett skattefritt skadestånd på 7.000 kronor på grund av den inträffade patientskadan.

Med tanke på att varken matsmältning eller urinblåsa fungerar normalt efter skadan kompenserar skadeståndet inte på långa vägar den skada som har åsamkats mig. Det känns därför väldigt angeläget att - - - Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge tar sitt fulla ansvar och förbättrar säker-heten för patienter som opereras där samt att jag får en rimlig kompensation för de men som jag faktiskt har. Ett exempel på hur förbättrade rutiner kan genomföras är kompetensut­veckling av opererande läkare, men även genom ändring av operationsscheman, så att läkaren inte känner sig onödigt pressad, samt genom förbättrade rutiner vid inskrivningsförfarandet. Mitt intryck av xxx, när hon som hastigast stannade upp vid min säng före operationen, var att hon var väldigt stressad. I brevet - - - daterat 040319 skriver xxx att samtliga yngre läkare har fått en dags träning på simulator. Det var bevisligen för lite träning. Vad jag har drabbats av är således en skada. Vad jag däremot lider av just nu är komplika­tioner som har uppstått p.g.a. denna skada i form av förstörda tarmar och en förstörd urinblåsa. - - -

 

 

Kerstin har, sedan hon tagit del av utredningen, vidhållit sin anmälan och uppgett bl.a. följande.

- - - Eftersom det enligt xxx är ett välkänt faktum att särskilt operationer på tidigare opererade patienter är förknippade med risker på grund av sammanväxningar, så ifrågasätter jag varför xxx bedömde att laparoskopi istället för öppen kirurgi skulle tilläm­pas på mig. Vad jag också önskar ska bli utrett är följande:

 

1.     Vad gjorde xxx med tången som användes för att skjuta ned urinblåsan med?

2.           Var låg tångspetsen?

3.           Hur nära tången användes diatermin?

4.           Är det sannolikt att värmen, alternativt elen, leddes till blåsan via tången?

5.           Hur kan liknande skador undvikas i framtiden?

 

Eftersom blåsan sprack redan efter knappt två dygn tyder det på en hög lokal strömtäthet och en kraftig nekros. - - - xxx - - - yttranden visar att han inte har satt sig in ärendet ordentligt. xxx visar också brist på omdöme när han - - - redogör för sina egna meriter istället för operatörens. Vad operatörens gedigna utbildning består av framkommer fortfarande inte. xxx beskrivning av inskrivningsförfarandet stämmer inte heller med verklig­heten. Informationen före operationen var i högsta grad otillräcklig och jag hade därför ingen möjlighet att bilda mig en objektiv uppfattning om behovet av en operation. Jag informerades inte heller om att riskerna i just mitt fall var större på grund av tidigare bukoperation. Min tolkning av 3 kap. 3 § SOSFS 2002:4 skiljer sig väsentligt från vårdgivarens. Om en per­forerad urinblåsa utgjorde en välkänd "komplikation" vid laparoskopi så skulle vårdgivaren ha vidtagit större försiktighetsåtgärder vid själva ingreppet och inte heller skrivit ut mig från sjukhuset samma dag som ingreppet skedde. Så även om vårdgivaren anser att operatören inte handlat uppenbart felaktigt anser jag att en anmälan enligt Lex Maria ändå skulle ha gjorts - - -. Besvären från urinvägar och tarmar som uppstod efter operationsskadan finns fortfarande kvar och inverkar negativt på min nattsömn och begränsar mitt sätt att leva. - - -

BESLUT

Ansvarsnämnden prövar inte anmälan mot xxx och skyldigheten att göra anmälan till Socialstyrelsen enligt den s.k. Lex Maria.

 

Anmälan lämnas i övrigt utan åtgärd.

 


 

Datum                                                Beteckning

2004-04-21                         HSAN 2836/03:B1

                     

ANMÄLARE

Lena

ANMÄLDa

överläkaren xxx, specialistläkaren xxx och ST-läkaren xxx, m.fl., Kvinnokliniken, Södersjukhuset, 118 83 Stockholm

SAKEN

omfattningen av gynekologisk operation, m.m.

_______________________

ANMÄLAN

Lena  har anmält xxx, xxx, xxx och ansvariga sjuksköterskor eller undersköterskor för fel i vården år 2003 . Hon har uppgett bl.a. följande.

 

I juli 2001 blev hon opererad av xxx på grund av myom i livmodern. Inför det ingreppet förklarade hon att hon inte ville att livmoder och äggstockar skulle tas bort, vilket respekterades. I januari 2003 blev hon undersökt av xxx på nytt. xxx förklarade att hon behövde opereras igen för att man skulle ta ett prov för bestämning av eventuell endometrios. xxx antecknade i journalen felaktigt att hon blivit informerad om risk för laparotomi. xxx borde ha antecknat att hon motsatte sig att organ tas bort. Vid inskrivningen på sjukhuset i juni träffade hon xxx. Han förklarade att man vid det planerade ingreppet bara skulle ”gå in och titta”, men nämnde inget om ”det värsta scenariot”. Den 2 juni skulle hon opereras. De ansvariga undersköterskorna eller sjuksköterskorna underlät att ge henne lugnande medicin inför ingreppet. xxx opererade sedan henne, utan att först ha träffat henne. Han tog under ingreppet, i strid mot de önskemål som hon framfört, bort den vänstra äggstocken. Det ena ärret efter ingreppet stramade och såg ut som ”en andra navel”. Efter patologisk undersökning visade det sig att det inte fanns endometrios, bara cystor. xxx sydde senare om operationsärret.

BESLUT

Ansvarsnämnden ålägger - med stöd av 5 kap. 3 § lagen (1998:531) om yrkes-verksamhet på hälso- och sjukvårdens område – xxx en varning.

 

Ansvarsnämnden lämnar anmälan i övrigt utan åtgärd.

 


                         

 

Datum                                                Beteckning

2003-06-23                         HSAN 1605/03:A2

                                           

                                          

ANMÄLARE

Ulla                

ANMÄLD

verksamhetschefen xxx, Kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset,

171 76 Stockholm

SAKEN

gynekologisk operation m.m. - nu fråga om hälso- och sjukvård samt patientsäkerhet

___________

ANMÄLAN

Ulla , har anmält xxx. Hon har uppgett bl.a. följande.  

 

År 1999 utsattes hon för felbehandling på kvinnokliniken vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. Vid en hysterektomi avlägsnades även hennes äggstockar, vilket hon inte samtyckt till. Sedan hon förgäves försökt få en förklaring från den opererande läkaren kontaktade hon år 2002 verksamhetschefen på kliniken, xxx. Hon ville få en förklaring till vad som hänt vid behandlingen av henne år 1999 och en bedömning av om den opererande läkarens omhändertagande varit korrekt. xxx har emellertid inte vidtagit adekvata åtgärder för att klargöra vad som skett vid behandlingen av henne. Han har i stället lämnat oklara och intetsägande svar på hennes frågor samt gjort vilseledande och felaktiga uttalanden. Hans handlande i ärendet har varit nonchalant och kränkande.

BEDÖMNING

Av 5 kap. 2 och 3 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område framgår att ansvarsnämnden prövar frågor om disciplinpåföljd för den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen endast vid sådan yrkesutövning inom hälso- och sjukvården som har direkt betydelse för patientsäkerheten samt vid klinisk forskning på människor.

 

xxx befattning med Ullas  ärende kan inte hänföras till sådan yrkesutövning som avses i bestämmelsen.

BESLUT

Ansvarsnämnden tar inte upp anmälan till prövning.

 


 

Datum                                                Beteckning

2004-05-03                         HSAN 1517/03:A7

ANMÄLARE

Carmen

ANMÄLD

överläkaren xxx, Kvinnokliniken, Centrallasarettet Växjö,

351 85 Växjö

SAKEN

operation av livmoder

_______________________

ANMÄLAN

Carmen har anmält xxx för felbehandling av henne i samband med operationen den 28 maj 2003. Hon har uppgett bl.a. följande.

 

Hon hade haft kraftiga blödningar och besvär med livmodern. Efter ett par läkar­besök beslöts att livmodern skulle tas bort. Under operationen inträffade kompli­kationer och hon förlorade 7,5 liter blod. Några timmar efter operationen upptäcktes blodproppen i benet. Hon kunde inte röra på foten och hade ingen känsel. Vid samtal med xxx efter ingreppet sade denna att livmodern varit så konstigt placerad och uppsvullen och att hon beslutat sig för att det gick att ”känna sig fram”.

Detta ledde till att hon klippte i en ven, vilket orsakade en massiv blödning. Hon fick inget svar på hur blodproppen uppstått.

Det inträffade har förorsakat henne både psykiskt och fysiskt lidande. Hennes ekonomi har dessutom försämrats genom att hon måste vara sjukskriven under lång tid. Före operationen blev hon utlovad en bättre livssituation och högre livskvalitet. Hon är ensamstående mor och hela hennes tillvaro har nu komplicerats.

 

Hon ifrågasätter varför xxx inte väntade med operationen när livmodern var så svullen och i stället gav henne någon behandling för att minska livmoderns storlek. Hon fick ingen information före operationen om andra be­handlingsalternativ fanns eller om vilka risker operationen innebar. Hon ifrågasätter också om journalanteckningar gjorts i den omfattning som skall göras.

BESLUT

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 


 

Datum                                                Beteckning

2004-01-23                         HSAN 1451/03:B2

 

ANMÄLARE

Aurora

ANMÄLD

överläkaren xxx, Centrum kvinnosjukvård, Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö

SAKEN

skada på urinledaren i samband med gynekologisk operation

___________

 

 

ANMÄLAN

 

Aurora har anmält xxx för felaktig behandling den 13 maj 2003 på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset MAS . Hon har uppgett bl.a. följande.

 

Inför ingreppet informerades hon av läkaren att den bästa behandlingen var att ta bort hela livmodern medelst total hysterektomi. Läkarna xxx och xxx skulle operera henne. Det utlovades att allt skulle gå bra och att resultatet skulle bli gott. Hon informerades inte om för- och nackdelar med ingreppet och eventuella komplikationer. När hon vaknade efter ingreppet fick hon veta att det var xxx som hade opererat henne. Denne hade hon aldrig förut träffat. Hon hade svåra smärtor i sidan, vilket hon talade om för xxx och sjuksköterskorna. xxx sade att det vanligtvis gör ont efter ingreppet. Hon skrevs ut trots besvären. I hemmet hade hon fortsatta besvär. Den 16 maj kontaktade hon avdelningen. Den sjuksköterska som hon talade med ifrågasatte om besvären möjligen berodde på utebliven urinering. Hon försökte urinera men smärtorna kvarstod. Den 18 maj hade hon så ont att hon sökte akut på sjukhuset. Hon undersöktes, smärtlindrades och informerades om att urinledaren hade skadats vid ingreppet. Hon opererades och en nefrostomikateter anlades.

BESLUT

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 


 

Datum                                                Beteckning

2003-11-20                         HSAN 1291/03:B2

ANMÄLARE

Astrid  

ANMÄLDA

Överläkaren xxx, Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna

 

legitimerade läkaren xxx, Kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset,

171 76 Stockholm

SAKEN

information, m.m.

_______________________

 

 

 

ANMÄLAN

 

Astrid  har den 15 maj 2003 anmält xxx och xxx för felaktig behandling. Hon har i anmälan och i senare ingivna skrivelser uppgett bl.a. följande.

 

I januari 2001 sökte hon på vårdcentralen på grund av en underlivsblödning. Hon remitterades till kvinnokliniken för kontroll och till undersökning av tarmen. Vid undersökningen på kvinnokliniken tog xxx bort en polyp, som han bedömde hade orsakat besvären med blödning. Han sade att han ville undersöka livmodern på nytt. Eftersom hon inte blev kallad till kontroll sökte hon åter på vårdcentralen år 2003 för en hälsokontroll. Vid den kontrollen fick hon veta att man redan för två år sedan känt ”en knöl” vid undersökningen av henne på kvinno­kliniken. Det fyndet hade hon inte informerats om. Hon remitterades på nytt till kvinnokliniken. Man planerade att undersöka henne i narkos. Det kunde senare bli aktuellt med ett ingrepp. Den 24 februari kom hon till den dagkirurgiska avdel­ningen. Hon fick besked om att hon kunde åka hem samma eftermiddag.

 

När hon vaknade efter ingreppet hade det gått ett dygn. Först efter två eller tre dagar fick hon av sin son veta att en stor operation hade gjorts. Hon hade varken tillfrågats om eller samtyckt till operationen. Den var dessutom onödig och orsakad av felaktig personalplanering. Hon frågar sig om inte operatören måste ta del av journalen så att han eller hon vet vad som skall göras. Tre dagar efter ingreppet fick hon information av en läkare som talade om att man tagit bort ”2 söta äggstockar som var felfria”. Han menade att hon hade opererats i onödan.

 

BESLUT

Ansvarsnämnden prövar inte anmälan i den del ansvar har förfallit på grund av preskription och lämnar den i övrigt utan åtgärd.

 


 

Datum                                                Beteckning

2003-06-26                         HSAN 2414/02:B4

                                            HSAN 2968/02:B4

                                             

                                           

ANMÄLARE

Monica (HSAN 2414/02:B4)

 

Socialstyrelsen, Regionala tillsynsenheten i Örebro, Box 423, 701 48 Örebro

(HSAN 2968/02:B4)

ANMÄLDA

överläkaren xxx, Länssjukhuset Gävle-Sandviken, Kvinnokliniken,

801 87 Gävle (HSAN 2414/02:B4)

 

överläkaren xxx, samma adress (HSAN 2968/02:B4)

SAKEN

gynekologisk operation m.m.

_______________________

BAKGRUND

Monica, behandlades med hormoner på grund av klimakteriebesvär. Hon undersöktes på länssjukhusets i Gävle kvinnoklinik den 19 februari 2002 på grund av blödningar. Man fann muskelknutor och en förstorad liv­moder. En skrapning utfördes den 20 februari. Hon hade endast godartade föränd­ringar, men man bestämde att livmodern skulle tas bort. Monica opererades den 25 juni av xxx. Livmoder, äggledare och äggstockar togs bort. In­greppet var enligt operationsberättelsen komplikationsfritt.

 

 

HSAN 2414/02:B4

 

ANMÄLAN

 

Monica har anmält xxx. Hon har uppgett bl.a. följande.

 

Hon blev mycket sjuk efter operationen den 25 juni 2002 och det kom att visa sig att hon hade ett stort hål på tjocktarmen. Hon har vid samtal med xxx  den

9 september försökt få en förklaring till det inträffade. xxx  bemötte henne kränkande och kunde inte ge någon godtagbar förklaring. Den enda för­klaringen måste vara att xxx förorsakat tarmskadan vid operationen den 25 juni.

 

 

HSAN 2968/02:B4

 

ANMÄLAN

 

Socialstyrelsen har yrkat att xxx åläggs disciplinpåföljd enligt Socialstyrelsens bedömning framstår de fel som xxx gjort sig skyldig till inte som ringa. Det har inte heller framkommit några omständigheter som gör att Socialstyrelsen kan betrakta felen som ursäktliga.

 

BESLUT

 

Ansvarsnämnden prövar inte frågan om bemötande (HSAN 2414/02:B4).

Ansvarsnämnden ålägger - med stöd av 5 kap. 3 § lagen (1998:531) om yrkesverk­samhet på hälso- och sjukvårdens område – xxx en erinran (HSAN 2968/02:B4) och lämnar anmälan (2414/02:B4) i övrigt utan åtgärd.

 


                           

 

Datum                                                Beteckning

2003-04-14                         HSAN 2039/02:B5

ANMÄLARE

Monica

ANMÄLDA

överläkarna xxx, xxx och xxx, Kvinnokliniken,

Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå

SAKEN

gynekologisk operation

___________

ANMÄLAN

Monica, har anmält xxx, xxx och xxx för att ha blivit opererad i onödan . Hon har uppgett bl.a. följande.

 

Hon undersöktes den 27 maj 2002 på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Umeå. Läkaren som undersökte henne ansåg att allt såg bra ut men lät ta ett cellprov. På kvällen den 10 juni blev hon uppringd i sin bostad från sjukhuset och man meddelade henne att hon hade livmodercancer. Hon fick tid för operation men fick dessförinnan den 19 juni genomgå en skrapning. Hon har aldrig blivit underrättad om resultatet av den provtagning som gjordes vid skrapningen. Den 1 juli opererades hon och hennes äggstockar och livmoder togs bort. Det dröjde minst 14 dagar innan man ringde henne och gav henne ett ”luddig” besked om vad som framkommit vid ingreppet.

 

I början av augusti ringde man henne från onkologiska kliniken för att förlänga hennes sjukskrivning. Hon fick då veta att hon aldrig hade haft cancer utan bara haft cellförändringar. Hon skulle därför inte längre vara patient på onkologmottagningen utan blev tillbakaflyttad till kvinnokliniken för uppföljning där. Hon blev sjukskriven från den 1 juli till den 8 september 2002. 

 

Hon hade säkert inte behövt göra den stora bukoperationen om man hade ställt rätt diagnos från början. Hon hade då också sluppit mycket psykiskt lidande och en onödigt lång sjukskrivning.

BESLUT

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 


 

 

                                            Datum                                  Beteckning

                                            2003-10-28                         HSAN 422/02:B3

 

 

ANMÄLARE

 

Socialstyrelsen, Regionala tillsynsenheten i Stockholm, 103 60 Stockholm

(SoS Dnr 43-3112/2003

 

ANMÄLDA

 

Överläkaren xxx, Kvinnokliniken, Visby lasarett 621 84 Visby

Överläkaren xxx, samma adress

 

 

SAKEN

 

Gynekologiskt ingrepp

 

 

ANMÄLAN

 

Socialstyrelsen har anmält xxx och xxx samt yrkat att de åläggs disciplinpåföljd. Styrelsen har uppgett bl.a. följande.

 

Anmälan gäller den operation patienten genomgick vid kvinnokliniken, Visby lasarett den 12 december 2000 och den information hon fick i samband med denna. Vid operationen, som gjordes på grund av misstänkta ovarialcystor, som visade sig vara utspända äggledare. Förutom att båda äggledarna avlägsnades togs även äggstockar och livmoder bort utan patientens godkännande.

 

BESLUT

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 


 

 

Datum                                                Beteckning

2003-06-11                         HSAN 2581/02:A1

ANMÄLARE

Liz

 

ANMÄLD

1.      överläkaren xxx, Kvinnosjukvården, Sahlgrenska/Universitets­sjukhuset/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg

2.      övriga ansvariga läkare på kvinnosjukvården

SAKEN

behandling för tarmbesvär

___________

ANMÄLAN

Liz har nu anmält xxx och övriga behandlande läkare på kvinnokliniken felbehandling av henne efter operationen den 13 december 2000. Hon har uppgett bl.a. följande.

 

Kvinnoklinikens läkare har efter operationen fördröjt korrekt diagnos genom att inte röntga eller remittera henne vidare. Man har inte gjort något annat än att i onödan operera bort hennes livmoder. Hon är numera (den 18 oktober 2002) sjukskriven på heltid och en ny operation planeras.

 

Liz har bifogat ett läkarutlåtande från kirurgkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset till försäkringskassan. Av detta framgår att hon opererades för en divertikulitbetingad striktur av tjocktarmen i oktober 2001 och att efterförloppet blev komplicerat. Hon fick opereras på nytt med sammankoppling av tarmen. I efterförloppet tillstötte ett bukväggsbråck.

BESLUT

Ansvarsnämnden prövar inte anmälan mot xxx och lämnar den i övrigt utan åtgärd.

 


 

 

Datum                                  Beteckning

2002-10-21                         HSAN 2371/01:A1

ANMÄLARE

Anja

 

Ombud: advokaten Michael Fischbein, Advokatfirman Sjöström AB, Box 2106,

103 13 Stockholm

ANMÄLDa

1.      överläkaren xxx, Kvinnosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg

2.      verksamhetschefen xxx, samma adress

SAKEN

gynekologisk operation

___________

ANMÄLAN

Anja, har yrkat att xxx och xxx åläggs disciplinpåföljd för att de vid behandlingen av henne sedan februari 2000 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldig­heter i yrkesutövningen. Hon har uppgett att hon i februari 2000 genomgick en operation, som utfördes på ett felaktigt sätt och att de anmälda läkarna feltolkade symtomen på de komplikationer hon fick. I övrigt har hon genom sitt ombud uppgett följande.

 

               Den 7 februari 2000 genomgick Anja ett planerat mindre operativt ingrepp i underlivet, en s.k. transcervikal endometrieresektion vid SU/Sahlgrenska Universitetssjuk­huset i Göteborg.

 

Bakgrunden var att Anja en tid hade haft vissa gynekologiska besvär i form av blödningar. Anja besökte xxx på hans mottagning i november 1999 och redan då påtalade Anja att hon var tveksam till att genomgå den planerade operationen eftersom hon var orolig för den hormonella påverkan på kroppen. xxx inrådde henne ändå att genomgå operationen. Ansvarig läkare för operationen var xxx. Anja har fått uppfattningen att xxx, trots att detta var förutsatt, inte själv utförde operationen. Av journalerna framgår att xxx kombinerade operatio­nen med viss hormonell behandling.

 

Innan operationen var Anja väsentligen frisk. Bara någon dag efter operationen drabbades Anja av kraftiga buksmärtor, illamående, kräkningar, svåra svettningar, värmevallningar, klåda, svullnader i kroppen m.m. Anja lider än idag av kraftiga besvär av ovan angiven art till följd av operationen. Hon har vidare drabbats av en kraftig viktminskning och stora utseendemässiga förändringar till följd av besvären, vilket framgår av bifogade kort tagna kort innan och efter operationen. Efter operationen har Anja sökt kontinuerlig sjukhusvård och varit inlagd på sjukhus långa perioder.

 

xxx har efter operationen inte tagit något som helst ansvar i vården av Anja, trots de allvarliga symtom som hon har uppvisat. Anja har velat besöka xxx angående sina besvär men han har nekat henne det och hänvisat henne till vårdcentral.

 

Anja har hos kvinnokliniken, Sahlgrenska sjukhuset, förtvivlat sökt hjälp för sina besvär efter operationen. Hon har bland annat haft kontakt med xxx i hans egenskap av verksamhetschef på kliniken. Utan att överhuvudtaget ha träffat Anja, trots sådan begäran, har xxx i brev 2000‑07‑03 till legitimerade läkaren vid Frölunda specialistsjukhus, Hans‑Göran Hagström, vägrat Anja vård och hänvisat till psykolog och/eller psykiater. xxx har vidare trots två remisser från Hans‑Göran Hagström till xxx samt en remiss från legitimerade läkaren An­nika Nordlund underlåtit att vidta några som helst åtgärder. Först vid ett tillfälle under hösten 2001 har Anja fått träffa xxx.

 

Anja har, både av xxx och xxx, blivit vägrad vård trots sina allvarliga besvär till följd av operationen. Hon har vidare blivit nonchalant behandlad och klassad som "psykfall”.

 

Anja gör gällande att ovan angivna läkare i strid med 2 a § hälso‑ och sjukvårds­lagen (1982:763) inte har tillgodosett hennes behov av trygghet i vården och behandlingen, inte varit tillgängliga, att vården inte skett med respekt för Anjas själv­bestämmande och integritet samt inte främjat goda kontakter mellan patienten och sjukvårdspersonalen.

 

Anja har vidare i strid med 2 b § hälso‑ och sjukvårdslagen inte fått relevant information om sitt hälsotillstånd eller om de olika operationsmetoder som förelegat.

 

Anjas vård och behandling har vidare inte skett i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt 2 kap 1 § lagen om yrkesverksamhet på hälso‑ och sjukvårdens område. Vården har vidare, enligt samma stadgande, inte skett i samråd med Anja och hon har inte visats omtanke och respekt.

Anja har inte fått möjlighet att själv medverka till annat behandlings­alternativ än ifrågavarande operation i strid med 2 kap 2 a § samma lag. I strid med 2 kap 6 § samma lag har vidare xxx överlåtit operationen på annan utan att kravet på god och säker vård har upprätthållits.

BESLUT

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 


 

Datum                                                Beteckning

2001-09-04                         HSAN 1316/01:B3

ANMÄLARE

Inger

ANMÄLD

överläkaren xxx, Kvinnokliniken, Skaraborgs sjukhus, Sjukhuset i Lidköping, 531 85 Lidköping

SAKEN

gynekologisk operation

___________

ANMÄLAN

Inger, har anmält xxx för felbehandling i samband med en operation den 7 juni 1999 . Hon har uppgett bl.a. följande.

 

Hon undersöktes med ultraljudsundersökning på Kärnsjukhuset i Skövde. Hon fick besked om att hon hade cysta på äggstocken och att det var cancer. Hon trodde inte själv på diagnosen, men gick med på operation. Hon trodde att det skulle bli en titthålsoperation och att man skulle ta prover. Vid operationen togs dock båda ägg-stockarna och livmodern bort utan hennes tillstånd. Dessutom skadades tarmen så att hon fick en stomi. Hon blev knäckt och känner sig inte som en kvinna längre. Hon och hennes sambo planerade att skaffa barn, men den möjligheten togs ifrån dem.

 

BESLUT

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 


 

Datum                                                Beteckning

2001-06-26                         HSAN 2775/00:A5

                                        

ANMÄLARE

Rosita

ANMÄLD

överläkaren xxx, Kvinnokliniken, Sunderby sjukhus, 971 80  Luleå

SAKEN

information

___________

 

 

ANMÄLAN

 

Rosita  har anmält xxx  för felbehandling. Hon har i anmälan och kompletterande skrivelse uppgett bl.a. följande.

 

Hon lades in på sjukhuset för att få en cysta bortopererad. Hon fick först senare veta att xxx tagit bort hennes äggstockar, äggledare och livmoder. På hennes fråga varför detta skett förklarade han att han ”tyckte det var lika bra att ta bort allt med en gång”.  Hon blev chockad och känner sig nu stympad.

BEDÖMNING

Rosita  har uppgett att hon inte informerats om att äggstock, äggledare och livmoder skulle bli borttagna vid det aktuella ingreppet. Enligt journalen har man emellertid planerat för explorativ laparotomi, vilket innebär att operationens omfatt­ning inte kunnat förutses. Rosita borde ha informerats om detta.

 

Det hade visserligen varit rimligt att han träffat patienten före ingrep­pet och, även han, förklarat vad som skulle kunna ske. Denna försummelse måste emellertid betraktas som ursäktlig. Anmälan skall inte medföra disciplinpåföljd.

BESLUT

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 


 

Datum                                                Beteckning

2001-03-21                         HSAN 2408/00:B2

ANMÄLARE

Gizella

ANMÄLD

överläkaren xxx, Centrum kvinnosjukvård, Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö

SAKEN

operativt avlägsnande av livmodern och äggstockarna

___________

BAKGRUND

Gizella, besvärades av oregelbundna, rikliga menst­ruationsblödningar. Sedan det visats att hon hade drabbats av myom (muskelknutor) rekommenderades hon att låta ta bort livmodern. Vid ingreppet, som utfördes av xxx den 9 mars 2000 på Centrum kvinnosjukvård vid Universitetssjukhuset MAS, avlägsnades även båda äggstockarna.

 

 

ANMÄLAN

 

Gizella har anmält xxx för felaktig behandling.Hon har i anmälan och i senare skrivelse uppgett bl.a. följande.

 

Hon hade inte samtyckt till att de friska äggstockarna opererades bort. Hon hade inte informerats om att detta skulle göras och om konsekvenserna. Den enda information hon fått inför ingreppet var en skrivelse från specialistläkaren xxx, med förslag om att livmodern skulle opereras bort. Hon hade också fått veta att hon inte skulle få något obehag om livmodern avlägsnades och att det var brukligt att spara äggstockarna.

 

Hon har blivit mycket sjuk efter ingreppet. Hela kroppen har påverkats. Hon har drabbats av värmeökning, spänningar, stickningar i huvudet och ansiktet, illamående, ledvärk, huvudvärk, smärtor i lymfkörtlar och bröst samt besvär från underlivet i form av smärtsamma kramper och blödningar. Hon måste medicinera med Femanest och Vagifem och har drabbats av biverkningar.

BEDÖMNING

Såvitt framgår av utredningen fanns det klara skäl att ta bort Gizella liv­moder. Frågan, om man vid ett sådant ingrepp även bör avlägsna äggstockarna som profylax mot äggstockscancer, måste patienten ta ställning till efter att ha fått adekvat information. Gizella äggstockar var i huvudsak friska och vid tiden för ingreppet hade hon ännu inte kommit fram till menopausen. Hennes upplevelse av att äggstockarna togs bort har därför blivit påtaglig.

 

xxx har inte journalfört det samtal han hade med Gizella inför ingreppet och vad man då kom överens om. Detta torde ha sin förklaring i tidsbristen i samband med det byte av operatör som ägde rum efter det att Gizella skrivits in för operation. Det går i efterhand inte att klarlägga vad de kommit överens om.

 

En ändring av omfattningen av ett planerat ingrepp skall dokumenteras och det bör göras före ingreppet ifråga. xxx kan inte undgå kritik för den bristfälliga dokumentationen. Hans underlåtenhet är emellertid inte sådan att den kan leda till disciplinpåföljd.

BESLUT

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 


 

 

Datum                                                Beteckning

2000-12-29                         HSAN 2116/00:B1

ANMÄLARE

Gunnel

ANMÄLDA

Överläkaren xxx, Kvinnokliniken, Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla

 

överläkaren xxx, Kvinnokliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus,

461 85 Trollhättan

SAKEN

behandling av cysta i livmodern, m.m.

___________

ANMÄLAN

Gunnel, har anmält xxx och xxx för felbehandling den 7 april respektive den 10 maj 2000 . Hon har uppgett bl.a. följande.

 

Hennes gynekolog hade upptäckt en cysta på livmodern och hon fick därför remiss till sjukhuset i Uddevalla. Vid undersökning på sjukhuset den 7 april 2000 förklarade xxx att det kunde finnas risk för cancer och att det därför var bäst att ta bort livmodern. Hon uppgav då att hon endast kunde gå med på borttagande av cystan. I samband med inskrivningsbesöket vid Norra Älvsborgs länssjukhus förklarade legitimerade läkaren xxx, att man inte skulle göra större ingrepp än som var nödvändigt för att ta bort cystan och att man skulle använda befintliga ärr. Den 10 maj blev hon opererad av xxx. Trots överenskommelsen tog han bort hela livmodern. Han underlät att se till att hon hade halskrage under ingreppet. Han satte inte ut viss medicin, vilket medförde försämrad läkning.

 

BESLUT

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 


 

 

Datum                                                Beteckning

2000-10-31                         HSAN 1187/00:B2

ANMÄLARE

Betty

ANMÄLD

legitimerade xxx, Patologiavdelningen, Maria sjukhus

SAKEN

bedömning av preparat

___________

ANMÄLAN

Betty, har anmält xxx för att ha felbedömt ett preparat från en skrapning som gjordes i juli 1998 på gynekolog-mottagningen vid Södersjukhuset.Hon har uppgett bl.a. följande.

 

Preparatet bedömdes felaktigt. Detta ledde till att hennes livmoder togs bort. På kontrollen efter ingreppet upplystes hon om att patologen hade ställt fel diagnos. Efter operationen har hon drabbats av smärtor.

BESLUT

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 


 

Datum                                                Beteckning

2000-04-25                         HSAN 117/00:A6

 

ANMÄLARE

Liljan

ANMÄLD

legitimerade läkaren xxx, Kvinnokliniken, Södersjukhuset,

118 83 Stockholm

SAKEN

gynekologisk operation

___________

ANMÄLAN

Liljan, har anmält xxx för att ha gjort en felaktig operation . Hon har i anmälan och kompletterande skrivelser uppgett bl.a. följande.

 

I november 1998 opererades hennes båda äggstockar och livmoder bort. Operationen gjordes av xxx på Södersjukhuset. Efter operationen har hon mått mycket dåligt, både fysiskt och psykiskt. Hon lider av värk och huvudvärk, vilket lett till att hon tagit alltför mycket smärtstillande medicin. Hon känner sig svullen, har svårigheter att hålla urin och avföring samt har fått fel på njurarna. Hon känner sig deprimerad och har blivit personlighetsförändrad. Hon vill ha upprättelse och hjälp med att bli av med sina besvär.

BESLUT

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 

(17/7-2003 avled Liljan under en simtur,  dödsorsak: vatten i lungorna)

 


 

Datum                                                Beteckning

2000-04-12                         HSAN 49/00:A6

ANMÄLARE

Maud

ANMÄLD

legitimerade läkaren xxx, Verksamhetsområde kvinnosjukvård/förlossning, Södersjukhuset, 118 83 Stockholm

SAKEN

gynekologisk operation

___________

ANMÄLAN

Maud, har anmält xxx för att ha opererat henne i onödan.Hon har uppgett bl.a. följande.

 

Hon har till och från haft mycket ont i magen. I september 1999 gjordes en datortomografi, som visade ”något konstigt” på livmodern. Hon remitterades till gynekologiska kliniken vid Södersjukhuset. Efter två ultraljudsundersökningar och en gynekologisk undersökning i narkos bestämde xxx att hon skulle opereras, men förklarade inte av vilken anledning. Först på operationsdagen sade xxx att livmodern och äggstockarna skulle tas bort eftersom där fanns tumörer. Den 8 december 1999 opererades hon. Det visade sig att det inte fanns några tumörer.

 

BESLUT

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 


 

Datum                                                Beteckning

2000-10-05                         HSAN 2195/99:B4

                     

ANMÄLARE

Barbro

ANMÄLDA

biträdande överläkaren xxx, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund

 

ansvariga läkare vid anestesi- och intensivvårdskliniken, samma sjukhus

SAKEN

gynekologisk operation m.m.

_______________________

BAKGRUND

Barbro, led av MS sedan 1973 och var rullstols­bunden. Vid en gynekologisk ultraljudsundersökning den 5 maj 1999 på kvinno­kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund fick Barbro  besked om att hon på vänster äggstock hade en cysta, som inte såg ofarlig ut. Man beslöt att göra en opera­tion. Denna utfördes den 7 juni av xxx. Han fann en stor, fylld urinblåsa, en möjlig förstoring av vänster äggstock, men ingen cysta och i övrigt normala för­hållanden. Han tog bort äggstockar och livmoder. Vid 18-tiden den 8 juni förlorade Barbro xxx plötsligt puls och blodtryck. Hon hämtade sig dock snabbt. Blod­trycket fortsatte emellertid att sjunka, urinproduktionen försämrades och EKG-undersökning visade patologiska förhållanden. På morgonen den 9 juni fördes Barbro xxx över till intensivvårdsavdelningen. Man utredde bl.a. hjärtinfarkt, hjärnskada och blodförgiftning. På natten till den 10 juni gjordes en datortomografiundersökning av buken. Den visade rikligt med vätska och Barbro xxx reopererades på morgo­nen. Man fann då fem liter blod och en blödning från vänster sida av operations­området.

ANMÄLAN

Barbro har anmält xxx för att ha opererat bort hennes livmoder och äggstockar utan samtycke och ha gjort en slarvig operation. Hon har yrkat att hans läkarlegitimation skall återkallas och att han skall åläggas disciplinpåföljd. Hon har även anmält ansvariga läkare på intensivvårdsavdelningen för att ha väntat alltför länge med att reoperera. Hon  har uppgett bl.a. följande.

 

På kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Lund diagnostiserades genom ultra­ljudsundersökning en cysta på en äggstock. Man ansåg att en operation var nödvän­dig. Operationen planerades till måndagen den 7 juni 1999. När hon skrevs in inför operationen på torsdagen i veckan före fick hon beskedet att det vore bäst att ta bort cystan, äggstockarna och livmodern. Hennes första reaktion var: ”Nej, absolut inte”. Inskrivningsläkaren förklarade att ”så sker alltid”. Hon funderade över helgen. När hon kom tillbaka till sjukhuset på måndagen gav hon sitt samtycke till att ägg­stockarna och livmodern skulle opereras bort. Hennes överenskommelse innebar dock inte att dessa organ skulle tas bort om det inte fanns någon cysta. Riskerna med en operation var mycket större än riskerna för att få cancer. Hon lider av MS sedan 1973, vilket gjorde henne till en riskpatient. Hon har ingen cancer i släkten. Svaret på den mikroskopiska undersökningen av äggstockarna och livmodern visade att det inte fanns någon cancer.

 

Efter operationen informerades hennes make och dotter om att man inte hade funnit någon cysta, men att man hade tagit bort äggstockar och livmoder. Dagen efter opera­tionen försämrades hennes tillstånd. Blodtrycket och blodvärdet sjönk. Hon fick blod. På onsdag morgon var hon okontaktbar och flyttades till intensivvårdsavdel­ningen. Man fortsatte att ge henne blod. Läkarna kunde inte svara på varför hon var okontaktbar eller hur länge hon skulle befinna sig i detta stadium. På torsdagsmorgo­nen informerades hennes make om att man skulle göra en andra operation, vilket han tillstyrkte.

 

Efter den andra operationen informerades maken om att hon haft fem liter blod i buk­hålan och att den första operationen utförts slarvigt genom att blodkärlen inte till­slutits ordentligt. Efter operationen var hon fortfarande okontaktbar.

 

Hon har haft stora svårigheter att återvinna den funktionsförmåga hon haft före operationen.

BESLUT

Ansvarsnämnden prövar inte yrkandet om återkallelse av legitimation.

 

Ansvarsnämnden ålägger - med stöd av 5 kap. 3 § lagen (1998:531) om yrkes­verksamhet på hälso- och sjukvårdens område - xxx en erinran.

 

Anmälan lämnas i övrigt utan åtgärd.

 


 

Datum                                                Beteckning

1999-06-15                         HSAN 234/99:B3

                                           

ANMÄLARE

Socialstyrelsen, Regionala tillsynsenheten i Göteborg, Lilla Bommen 1,

411 04 Göteborg

ANMÄLD

överläkaren xxx, Skolvägen 29 A, 433 61 Sävedalen

SAKEN

tolkning av provsvar

_______________________

BAKGRUND

LB, tillhör en familj med en ärftligt starkt ökad benägenhet för bröst- och äggstockscancer. Den genetiska förändringen finns i den s.k. BRCA 1 -genen. Denna fanns verifierad hos LB:s syster och hos ytterligare en släkting, som båda hade drabbats av sjukdomen. Den 17 mars 1998 kom LB till den cancergenetiska mottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska. Efter information till LB togs blodprov för testning av om hon var anlagsbärare eller inte. Provet analyserades vid avdelningen för klinisk genetik och besvarades den 26 mars 1998. Enligt provsvaret hade man inte kunnat påvisa någon mutation i BRCA 1 -genen. LB var således inte anlagsbärare. När LB kom på återbesök den 27 maj med­delade xxx henne felaktigt att det förelåg en mutation. Han hade samtidigt en diskussion med LB om konsekvenserna av en sådan mutation. Det beslutades att hon skulle genomgå bröstundersökning och mammografi. Undersökningarna visade inga tecken till bröstcancer. xxx remitterade henne till kvinnoklinik. Vid LB:s besök på kvinnokliniken den 14 juli beslöts av den behandlande gynekologen att LB:s äggstockar skulle opereras bort. Hennes livmoder hade bortopererats redan år 1994 på grund av blödningsrubbningar. Hon opererades den 8 september 1998. Vid en rutingenomgång av laboratorieprover den 7 oktober 1998 fann xxx, att provsvaret från den 26 mars 1998 entydigt angav att LB inte var bärare av den muteradegenen. Detta betydde att några ytterligare åtgärder beträffande LB:s bröst inte behövde genomföras. Risken att hennes barn skulle kunna vara bärare av anlagetbortföll också. LB informerades per telefon och per brev av xxx.

ANMÄLAN

Socialstyrelsen har anmält xxx för att denne feltolkade provsvaret och uppgett bl.a. följande.

 

xxx har till styrelsen bl.a. anfört följande:

"Konsekvenserna för patientens del är att hon i ungefär ½ års tid har fått leva med oron att ha en förhöjd risk för bröst- och äggstockscancer. Hon har också genomgått oophorektomin av denna anledning. Hon kan självklart få endokrin substitutionsbehandling. Som ovan nämnts, står det klart och entydigt i laborato­riesvaret att man inte kunde påvisa mutationen. Det är omöjligt att utröna hur felläsningen har gått till inför återbesöket i maj 1998. Jag har svårt att se att orsaken till felläsningen ligger i organisationen. Ansvaret för felläsningen är således mitt."

 

Socialstyrelsen anser inte att xxx vid behandlingen av den aktuella patienten uppfyllt sina åligganden ---. När xxx felaktigt tolkade det entydigt skrivna laboratoriesvaret ledde detta till, som han själv har anfört i sitt yttrande, att patienten utsattes för att behöva leva med oron att ha en förhöjd risk att insjukna i cancer. Hon fick dessutom genomgå en operation i onödan. xx fel kan inte anses som ringa och någon ursäkt för felhandlingen före­ligger inte.

BESLUT

Ansvarsnämnden ålägger - med stöd av 5 kap. 3 § lagen (1998:531) om yrkes-verksamhet på hälso- och sjukvårdens område - xx en varning.

 

 


 

 

Datum                                                Beteckning

1997-06-05                         HSAN 525/96:A5

                                                                                                  

ANMÄLARE

Anita

ANMÄLDA

1.   biträdande överläkaren xxx, Kvinnokliniken, Regionsjukhuset, 701 85 Örebro

2. överläkaren xxx, samma adress

SAKEN

buktappning m.m.

_______________________

ANMÄLAN

Anita  har anmält xxx och den läkare som beslutade om operation den 21 juli 1995. Hon har uppgett bl.a. följande.

 

Den 14 juli 1995 gjordes en gastroskopi eftersom hon var svag och hade ont i magen. Den 17 juli gjordes en gynekologisk undersökning. Läkaren misstänkte att det kunde vara fråga om tumörer i underlivet. Den 21 juli opererades hon, varvid hennes livmoder, äggstockar och äggledare togs bort. Efter operationen fick hon en morfinpump, men smärtorna kvarstod ändå Den 26 juli meddelade xxx hennes dotter att hon inte hade långt kvar. Det visade sig emellertid sedan att hon inte hade haft några tumörer i underlivet. Den 28 juli gjordes en leverbiopsi och hon buktappades av xxx. Det rann ut cirka fem liter. Något extra dropp tillsattes inte, trots att det skall tillsättas äggviteämnen. Efteråt blev hon väldigt trött och sov hela kvällen. Hon andades snabbt, hade hög feber och hög puls. Den 29 juli 1995 fick hon medicin för att sänka hjärtfrekvensen. Hon fick då hjärtstillestånd och fick ligga tio dagar i respirator.

 

Operationen var onödig och borde i vart fall inte ha gjorts i det tillstånd hon befann sig.

 

Genom att man inte tillsatte äggviteämne vid buktappningen försämrades hennes tillstånd kraftigt. Hon undersöktes aldrig av en specialistkompetent gynekolog. Detta har förlängt hennes vårdtid och gett henne men för livet. Idag törs läkarna inte operera henne för magbråck, eftersom de är rädda för att hon inte klarar av det. - Vidare borde xxx enskilda samtal ha innefattat alla hennes barn och inte bara dottern.

BESLUT

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 


 

 

Datum                                                Beteckning

1997-12-17                         HSAN                    2236/96:B5

                                           

ANMÄLARE

 

Britta

ANMÄLDA

överläkaren xxx, Kvinnokliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus-NÄL, 461 85 Trollhättan

 

legitimerade anestesisjuksköterskan xxx, Centraloperation, samma sjukhus

 

legitimerade operationssjuksköterskan xxx, Centraloperation, samma sjukhus

SAKEN

känselskada efter gynekologisk operation

________________

 

 

BAKGRUND

 

Britta, opererades den 29 november 1995 av xxx för en misstänkt äggstockstumör. Den verifierades under operationen. En snabb patologisk-anatomisk undersökning visade dock att tumören var godartad. Vid operationen togs livmodern, bägge äggstockarna och äggledaren bort. Det postoperativa förloppet var utan anmärkning och Britta skrevs ut. Vid efterkontrollen mådde hon bra men påpekade då att hon hade problem med domningar i vänster hand. Hon behandlades för detta med bl.a. akupunktur.

ANMÄLAN

Britta har anmält berörd personal för att hon i samband med operationen genom felplacering av vänster arm troligen fått en klämskada som lett till att två fingrar domnat bort. Hon har uppgett att domningen, som inte gått över, varit föremål för akutpunktur, sjukgymnastisk behandling och även ett operativt ingrepp med friläggning av nerver, dock utan resultat. Hon överväger också ett ingrepp i armbågen, men resultatet av ett sådant ingrepp är ovisst.

 

BESLUT

 

Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

 


 

Tillbaks till startsidan

 

 

 

 

 

 

 

könsstympning profylaktisk ooforektomi ovarietomi hysterektomi livmoder livmoderoperation myom endometrios
äggstockar övergrepp sjukvårdslagen behandlingsalternativ undersökningsmetoder
gynekologiskkirurgi kirurgi vaginalhysterektomi chokladcysta totalhysterektomi cysta
gynekolog gynekologi kvinnoklinik kvinnor kastrering kastrerad operation statistik
operationsstatistik Örebro sammanväxningar